Rydym wrth ein bodd i fod yn ymgeiswyr yn yr etholiadau Ewropeaidd hyn.

Dyma’r foment gallwn adfer gobaith, dathlu potensial Ewrop i wella’r dyfodol, a dechrau edrych ymlaen eto.

 

Gallwn achub y cyfle - gyda’ch help chi.

 

Mae gan y Blaid Werdd gynllun cynhwysfawr i fywiogi’n gwleidyddiaeth - i’n rhyddhau o lanastr Brexit, i atal newid hinsawdd mewn pryd ac ail-adeiladu’n cymunedau.

Bydd bwrw pleidlais i’r Blaid Werdd yn yr etholiadau hyn yn bleidlais dros:

 • Aros yn yr Undeb Ewropeaidd [UE] gan fynd â chwestiwn Brexit yn ôl i’r bobl ac ysgogi pleidlais bositif o blaid Ewrop ac ennill Pleidlais y Bobl.

 • Atgyfnerthu’r frwydr yn erbyn Newid Hinsawdd drwy ethol Aelodau Seneddol Ewropeaidd [ASE] sy’n gwybod bod rhaid gweithredu nawr i achub ein bywyd gwyllt, ein hamgylchedd ac yn y pen draw, ein planed, rhag trychineb.

 • Ail-adeiladu’n cymunedau drwy waith ymroddedig yn y Deyrnas Unedig [DU] ac ar draws ffiniau, i adfer cyfleoedd a mynd i’r afael ag anghydraddoldebau. Tra cafodd ein gwasanaethau cyhoeddus eu datgymalu trwy breifateiddio, ein cymunedau wedi’u hollti gan gorfforaethau a’n waledi wedi’u gwagio gan fancwyr, bu’r ymgyrch “Leave” yn anghywir, yn beio Ewrop. Mae’r problemau hyn yn real iawn, ond nid gadael Ewrop yw’r ateb. Mae Ewrop yn rhan o’r ateb.

 

 

Mae ASE y Blaid Werdd wedi’u cyfarparu i ymgymryd y gwaith manwl sydd ei angen i alluogi cydweithrediad Ewropeaidd i’n helpu taclo’r problemau hyn er mwyn adfer gobaith yn y dyfodol ar gyfer y bobl a’r lleoedd maent yn eu caru.

Fel rhan o’r grŵp mwyaf o blaid aros y DU 2014-2019, llwyddodd ASE y Blaid Werdd gyflawni enillion enfawr i'w hetholwyr, o adennill arian cyhoeddus a gollwyd oherwydd osgoi treth i ddiogelu’n cefn gwlad a bywyd gwyllt drwy wahardd plaladdwyr gwenwynig.

Bydd aelodau’r Blaid Werdd a gaiff eu hethol yn 2019 yn parhau gyda’r gwaith hwn. Ni fyddant yno ond i atal Brexit - byddant yn taclo’r achosion tu ôl i Brexit yn eu cymunedau er mwyn helpu sicrhau nad yw’r anhrefn presennol yn digwydd byth eto.

Mae’r Maniffesto hwn yn gosod sut bydd ASE o’r Blaid Werdd yn gweithio i gadw’r DU yn yr UE, ail gydio’r frwydr yn erbyn newid hinsawdd yn ogystal â chyflawni mewn naw o’n blaenoriaethau er budd i'w cymunedau - o greu swyddi gweddus i ddiweddu gwastraff plastig unwaith ac am byth.

Gallwch ddibynnu ar ASE y Blaid Werdd i wneud y peth iawn. Fel Plaid rydym yn gyson wedi bod ar yr ochr iawn o hanes - brwydro caledi o’r cychwyn, herio seilwaith sy’n niweidiol i’r hinsawdd a galw am Bleidlais y Bobl. Rydym yn wastadol wedi dathlu’r rhyddid i symud a ni fydd hynny’n newid. Mae’r Gwyrddion wedi arwain y ffordd gyda syniadau da. Pan fo’r Gwyrddion yn arwain, mae eraill yn dilyn.

Mae eich pleidlais chi’n rymus yn yr etholiadau hyn. Trwy bleidleisio i’r Blaid Werdd, gallwch helpu i draddodi anrhefn Brexit i’r gorffennol, a dechrau ailadeiladu - Am nawr. Am y dyfodol.

 

Fel aelodau o’r Blaid Werdd, rydym yn falch o’r arweinyddiaeth mae Caroline Lucas wedi dangos trwy wrthsefyll Brexit a llywio’r wlad tuag at ddyfodol mwy positif. Rydym hefyd yn falch o’r gwaith mae’n ASE yn gwneud yn y Senedd Ewropeaidd, cynnal hawliau’r dinasyddion Ewropeaidd hynny wedi eu heffeithio gan Brexit a gwrthsefyll ymosodiadau ar safonau amgylcheddol hynny a ffurfiwyd gan y Senedd Ewropeaidd. Mae hyn i gyd mewn perygl os byddwn ni’n ymadael o’r UE.

Mae’r Blaid Werdd yn cefnogi Pleidlais y Bobl, gydag “Aros” ar y papur pleidleisio, er mwyn dod o hyd i ffordd wirioneddol ddemocrataidd o’r anrhefn a achoswyd gan Brexit. Mae angen dadl ystyrlon am y berthynas rydym am ei chael gydag Ewrop - yn edrych ar anghenion y dyfodol, nid obsesiynau gwleidyddion sy’n dal i fyw yn y gorffennol. Mae angen i’r ddadl i daclo’r anghydraddoldebau yn ein gwlad yn hytrach nag arian brwnt neu ymgyrchu gwleidyddol negyddol.

Yn y ddadl ddemocrataidd honno, bydd y Blaid Werdd yn dadlau am i’r DU aros yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd. Rydym ni’n credu yn y grym a ddaw o gydweithio gyda’n cymdogion i wynebu problemau gwirioneddol - nid yw’r heriau hinsoddol, anghydraddoldeb cymdeithasol a thlodi’n dod i ben ar y ffiniau.

Bydd y Blaid Werdd yn chwarae rhan arweiniol i ysgogi’r mudiad positif dros aros yn Ewrop er mwyn brwydro yn erbyn y refferendwm a dangos bod pleidlais I AROS yn mynd i adeiladu gwell dyfodol i bawb. Gall pleidlais I AROS fod yn ddechreuad i’r trawsnewid economaidd a chymdeithasol gwirioneddol sydd eisiau ar y wlad hon - cefni ar wleidyddiaeth wenwynig gyda phŵer i’r bobl yn ei ddisodli. Gyda’n gilydd, mi allwn gefni ar y blynyddoedd anodd a dileu’r cysgodion o’n teuluoedd, cymunedau a’n gwlad.

 

Mae’r galwadau am weithredu gwirioneddol ar yr hinsawdd yn dod o bob cornel o Brydain. Ni all unrhyw wlad daclo’r bygythiad hwn ar ei phen ei hunan. Byddwn yn cyflawni chwyldro adnewyddadwy ar draws y cyfandir.

Mae 'na Argyfwng Hinsawdd yn bodoli a rhaid i ni fod yn Garbon Niwtral erbyn 2030.

Newid Hinsawdd yw’r her ddiffiniol o’n oes. Heb fynd i’r afael â newid hinsawdd, bydd dynoliaeth yn creu trafferthion enfawr a gwneud llawer o rannau’r byd yn anaddas i fyw ynddynt, gan gynnwys yr UE a’r Deyrnas Unedig. Ond mae ateb i’r argyfwng hinsawdd: Rhaid i’n cynnyrch ynni ddod o ffynonellau adnewyddadwy, rhaid i ni ddefnyddio ynni’n effeithiol, dileu ynni ffosil a phŵer niwclear yn raddol wrth greu swyddi cynaliadwy o ansawdd yn yr ardaloedd perthnasol.

Byddwn ni’n hybu’r egwyddorion, proses ac ymarfer i drawsnewid cyfiawn tuag at allyriadau “net-zero.” Mae angen cyllideb garbon o’r UE a threth garbon i gyflymu’r trawsnewid hinsawdd. Mae’n rhaid lleihau’r allyriadau’n ddigon cyflym i osgoi trychineb hinsawdd a pheidio rhwygo Cytundeb Hinsawdd Paris lle argymhellwyd na ddylid codi’r tymereddau byd-eang tu hwnt i 1.5 gradd o’r lefelau cyn ddiwydiannol. Rydym yn dadlau dros ddileu’n raddol y defnydd o lo a thanwydd ffosil er mwyn sicrhau ein bod yn Garbon Niwtral erbyn 2030. Mae’n rhaid i ni atal cymorthdaliadau ffosil a niwclear yn syth. Rhaid i Ewrop wirio o danwydd ffosil a dileu cronfeydd cyhoeddus a phreifat o fuddsoddiadau ffosil.

Er mwyn gwneud y trawsnewid yn bosibl, rhaid i ni newid y sector drafnidiaeth a gwneud trenau’n ddewis amgen go iawn i awyrennau ar draws Ewrop a goresgyn ein dibyniaeth ar geir sy’n llygru cyn gynted â phosib. Mae’n rhaid i ni atal mwy o lygredd cynyddol a ddaw o hedfan a buddsoddi’n eang mewn rhwydweithiau rheilffordd ranbarthol a thrawsffiniol. I gydbwyso’r gystadleuaeth rhwng y trên a`r traffig awyr mae angen trethu hedfan tecach. Rhaid i ni hefyd ddeall a gweithredu’r ar effeithiau ac opsiynau trafnidiaeth eraill gan gynnwys llongau, ac yn enwedig llongau mor deithiol.

Rydym ni yn y Blaid Werdd wedi’n hysbrydoli’n fawr gan weld pobl ifanc yn brwydro dros eu dyfodol yn y “Streiciau dros Hinsawdd” a gweithgareddau’r grŵp “Extinction Rebellion.” Mae ein holl bolisïau wedi’u seilio ar y ddealltwriaeth o’r angen i ddiogelu’n planed werthfawr a`r hinsawdd sy’n ein galluogi ni i fyw.

Llwyddiannau’r Blaid Werdd yn ystod 2014-2019.

 • Sicrhau bod yr UE yn ymrwymo i darged lle bydd traean o holl ynni’n dod o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030.

 • Wedi cyflawni’r graddol ddileu o olew palmwydd fel biodanwydd yn y sector drafnidiaeth.

 • Cyflwyno targed ar gyfer adeiladau NZEB erbyn 2050.

 • Cryfhau’r rheoliad ar safonau allyriadau CO2 i gerbydau trwm sy’n golygu lleihad mawr yn eu hallyriadau CO2.

 

Uchelgeisiau’r Blaid Werdd 2019 - 2024

 • Cyflwyno’r egwyddorion, proses ac ymarferion i wneud yr UE yn Garbon Niwtral erbyn 2030, sy’n golygu dileu’n raddol tanwydd ffosil, hyrwyddo effeithlonrwydd ynni a symud tuag at gael 100% o’n ynni o ffynonellau adnewyddadwy.

 • Gwneud cymorthdaliadau i danwydd ffosil yn anghyfreithlon.

 • Cyflwyno ardoll ar draws yr UE i deithwyr sy’n hedfan yn gyson a dileu’r manteision treth o’r diwydiant hedfan.

 

Trethu’r cyfoethog

Mae osgoi treth wedi lleihau’r pwrs cyhoeddus, wedi arwain at doriadau, caledi a thrallod ar draws y wlad. Byddwn ni’n cwrso trethu sydd heb eu talu ar draws y ffiniau, i sicrhau bod y cyfoethog a`r troseddol heb unrhyw le i guddio’r arian maent wedi ei ddwyn.

Mae’n rhaid i bawb dalu eu cyfran deg o dreth am fod osgoi treth ac efadu treth gorfforaethol yn tanseilio tegwch a chyfiawnder yn y gymdeithas. Mae’n gymdeithas syn gynyddol ranedig lle mae trethu annheg yn cyfrannu at anghydraddoldeb.

Bydd y Gwyrddion yn datblygu systemau treth na fydd yn dal i fuddio`r corfforaethau rhyngwladol neu’r unigolion cyfoethog. Rydym wedi gweithio’n galed yn y Senedd Ewropeaidd i gael mwy o gyfiawnder treth. Byddwn yn parhau i bwyso ar yr hafanau treth, pobl sy’n osgoi treth, efadu treth a gwyngalchu arian. Mae’n annerbyniol bod nifer o gorfforaethau rhyngwladol yn ogystal â llwyfannau rhyngrwyd mawr yn rhydd i dalu bron dim treth o gwbl. Felly, rydym ni am gyflwyno treth ddigidol yn Ewrop. Mae’r Blaid Werdd yn gwrthwynebu system o gystadleuaeth treth annheg sy’n aflonyddu ar gyllidebau cyhoeddus ym mhobman.

 

Gwerthoedd y Gwyrddion 2014-2019

 • Roedd y Grŵp Gwyrdd gyda’i phartneriaid, yn allweddol yn y frwydr yn erbyn osgoi talu treth. Drwy gydweithrediad trawsffiniol dodwyd dyletswydd ar ymgynghorwyr treth i gyhoeddi manylion am unrhyw gynlluniau optimeiddio yr oeddynt yn eu defnyddio. Dyma’r cynllun oedd wedi arwain at benderfyniad yr UE I gymryd agwedd mwy gwydn tuag at wyngalchu arian a sefydliad yr “Anti-Money Laundering Directive”

 • Dangosodd un aelod Gwyrdd, ynghyd a phartneriaid, sut oedd IKEA wedi llwyddo i osgoi talu 1 biliwn Euro o drethu drwy ddefnyddio amrywiaeth o gynlluniau osgoi. Bu hyn yn sbardun i’r Comisiwn i lansio arolwg manwl mewn i drefniadau treth y cwmni.

 

 

 

Uchelgeisiau'r Blaid Werdd am 2019-2024

 • Mabwysiadu cynllun i drethu’r mwyaf cyfoethog, i sicrhau bod y rheiny sydd â chyfoeth o fwy na £3 miliwn yn cyfrannu’n deg.

 • Chwalu’r cwmnïau cyfrifyddu mawr, sy’n actio fel potsier a chiper gan gynnig cyngor am dreth yn ogystal â chydymffurfiad cyfreithiol; mi fyddwn ni’n gofyn iddynt wahanu’r naill o’r llall.

 • Diweddaru rheolau caffael yr UE i sicrhau mai ond cwmnïau gyda pholisïau eglur ac sy’n dreth-gyfrifol fydd yn derbyn cyllid o’r UE,

 • Gwella cydweithrediad a therfynu’r feto genedlaethol ar bolisi treth.

 

Yn 2014, dewiswyd Molly Scott Cato, ASE y Blaid Werdd dros Dde Orllewin Lloegr i gynrychioli’r Grŵp Gwyrdd ar Bwyllgor Gwaith y Senedd. Ychydig amser wedi hyn, daeth scandal y Lux leakes i’r amlwg a lobïodd y Blaid Werdd yr awdurdodau seneddol i fwrw ati i sefydlu pwyllgor treth arbennig. Roedd Molly`n aelod o hwnnw, yn ogystal â thri ymholiad arall i archwilio sut oedd cwmnïau mawr ac unigolion cyfoethog wedi osgoi talu’r dreth oedd yn ddyledus i gymdeithas. Mae’r broses hon wedi arwain at bolisïau grymus fel rhestrau du o hafanau treth, isafswm treth unedig i’r holl UE a therfynu’r gallu gan gyfoethogion o du allan i’r UE i brynu visas euraidd.

 

Rhoi’r Diwedd Ar Dlodi Ym Mhobman

Mae lefelau cynyddol o anghydraddoldeb wedi anffurfio ein cymdeithas gan gyfrannu tuag at y bleidlais i adael yr UE. Mae’r Blaid Werdd yn cefnogi rhannu ein cyfoeth yn deg, heb adael neb mewn tlodi neu yn methu ffynnu. Mae angen i Ewrop fod yn undeb wirioneddol gymdeithasol, yn grymuso gweithwyr, ymladd tlodi a lleihau anghydraddoldeb. Rhaid i ni adnewyddu’n haddewid cymdeithasol o gyfiawnder a chynhwysiant i’r holl ddinasyddion. Ni all fod yn ddioddefwr o bolisïau sy’n cynnig caledi neu drachwant corfforaethol. Mae’n rhaid sicrhau cyflog teg, hawliau undebol ac amodau gwaith gweddus. Mae’n rhaid i fframwaith deddfwriaethol Ewropeaidd orfodi, trwy’n cyfarwyddeb incwm isaf, bod pob aelod- wladwriaeth o’r UE, yn gwarantu dinasyddion, isafswm incwm gweddus yn unol â systemau nawdd cymdeithason cenedlaethol. Mae’r Blaid Werdd hefyd yn brwydro am dâl teg yn ystod cyfnodau o salwch ac yn ystod absenoldeb rhieniol ar draws yr UE. Rhaid i hawliau cymdeithasol fod yn gyfreithiol rwymol. Rydym yn cefnogi cynlluniau arbrofol i adolygu polisïau fel incwm sylfaenol cyffredinol a chynlluniau lleihau amser gweithio.

 

Llwyddiannau’r Blaid Werdd 2014-2019

 • Galw’n llwyddiannus am y sefydliad o Bwyllgor Gwaith i edrych ar yr effeithiau difrifol ar wlad Roeg yn ystod cyfnod o galedi.

 • Dechrau Cronfa Bontio Ewropeaidd (The European Fund for Transition) i helpu sectorau a rhanbarthau i ddatblygu gyda swyddi cynaliadwy yn y dyfodol.

 

Uchelgeisiau’r Blaid Werdd [2019-2024]

 • Gweithio gydag aelodau eraill a rhanddeiliad i edrych ar y posibilrwydd a`r ymarferoldeb o sefydlu Incwm Sylfaenol Cyffredinol i bob dinesydd yn yr UE.

 • Rydym am ddiweddaru rheolau llafur a systemau lles fel eu bod yn cydnabod y newid mewn gwaith, diogelu pobl hunangyflogedig a gweithwyr yn yr economi ”gig” a llwyfannau ar lein.

 

Yr Economi yn y 21ain Ganrif

Mae tyfiant di-baid yn arwain at drychineb amgylcheddol, tra bod system gyllid sydd heb reolaeth yn ein gwthio at ddamwain arall. Byddwn ni’n ail fampio’r economi a buddsoddi mewn ymchwil ac arloesedd Werdd.

Mae’r argyfwng hinsawdd a`r drychineb ym mywyd gwyllt ar draws y byd, yn golygu bod rhaid i ni weithredu ar frys i newid yr economi. Bydd hyn yn golygu newid yn y ford rydym ni’n byw, gweithio a theithio; ond mae hefyd yn golygu cyfleoedd mawr i greu swyddi a fydd yn uchel mewn cyflog a sgiliau ar hyd y wlad. Bydd insiwleiddio cartrefi neu osod seilwaith yn gorfod digwydd yn ein holl gymunedau, sy’n golygu dod a swyddi yn ôl gartref. Dyma beth yw’r “Green New Deal.”

Mae’n rhaid i Ewrop fod yn arweinydd byd eang, yn pontio i’r economi Carbon-Niwtral trwy anelu am y “Green New Deal”, diystyried yr hen ideoleg o galedi, a sicrhau datblygiad at economi sy’n fuddiol i bawb. Mae’r addewid hwn yn cynnig gwaith da a swyddi gweddus, cynaladwyedd, cynhwysiant cymdeithasol, gwell cydnerthedd mewn argyfwng a sefydlogrwydd. Rydym am weithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr, undebau a busnesau er mwyn hyrwyddo diogelwch economaidd. Gyda thyfiant cyflym ac anghyfyngedig yn y sector ddigidol, mae angen awdurdod effeithiol ac annibynnol o’r UE i oruchwylio, reoli a chyfyngu pŵer y farchnad a ddaw o’r corfforaethau mawr.

Mae angen polisi diwydiannol cynaliadwy cyffredin ar Ewrop lle mae gweithgynhyrchu’n sensitif i gylch bywyd y cynnyrch maent yn eu cynhyrchu a chynnyrch a chyllid cynaliadwy sy’n cefnogi buddsoddiad moesegol ond yn gwrthwynebu “green washing.” Rhaid rhoi blaenoriaeth uchel i’r datblygiad o seilwaith digonol a rhaid rhoi pwyslais ar ymchwil ac eco-arloesi. Bydd y datblygiad o dechnoleg ddigidol a thechnoleg lân yn mynd llaw yn llaw, wedi’i lywio gan anghenion cymdeithasol a Nodau Datblygu Cynaliadwy’r gymuned ryngwladol. Ni all dadreoleiddio diwydiannol a chytundebau masnachol fod yn faen tramgwydd i gynnydd cymdeithasol.

Bydd y bum mlynedd nesaf yn gweld newidiadau mawr yn y ffordd byddwn yn gweithio, gyda thechnoleg awtomataidd yn dadleoli llawer o swyddi. Mae’r Blaid Werdd yn paratoi i herio grym y cewri digidol a gwrthwynebu eu monopoli. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y gwerth a ddaw o awtomeiddio yn manteisio pawb, yn hytrach na chael ei sianelu i bocedi’r cyfoethog.

 

Llwyddiannau’r Blaid Werdd 2014- 2019

 • Mae’r Blaid Werdd ynghyd â’i phartneriaid, wedi clym-bleidio yn y Senedd Ewropeaidd yn erbyn yr Investor State Dispute Settlement (ISDS) a ddaeth yn nodedig yn sgil methiant cytundeb TTIP. Tribiwnlys preifat yw ISDS sy’n ceisio grymuso corfforaethau mawr yn erbyn grymoedd y wladwriaeth sydd am eu rheoleiddio nhw.

 • Diolch i’r garfan Werdd, am y tro cyntaf yn Ewrop, bydd cwmnïau sy’n cymryd rhan mewn echdynnu a masnach mwynau penodol (Conflict minerals) yn cael ei gorfodi i sicrhau nad yw eu cadwyn cyflenwi yn gysylltiedig â gwrthdaro arfog a chamdriniaeth o hawliau dynol.

 • Diolch i’r garfan Werdd, bydd y Senedd Ewropeaidd yn negodi i sicrhau meini prawf gorfodol - yn ymwneud â safonau amgylcheddol a diogelwch - wrth ystyried cytundebau masnach yn y dyfodol.

 

Uchelgeisiau’r garfan Werdd 2019- 2024

 • Ceisio am awdurdod UE effeithiol ac annibynnol i oruchwylio’r sector ddigidol er mwyn rheoli a chyfyngu grym masnachol y corfforaethau mawr.

 • Cytundeb UE eang (Green New Deal) i gyflymu’r broses trosglwyddo cynaladwyedd a chreu swyddi a sgiliau uchel yn ein cymunedau.

 • Cael diweddariad o ddeddfwriaeth cystadleuaeth yr UE i sicrhau bod yr enillion a ddaw o awtomatiaeth yn cael eu rhannu’n deg.

 

Hawliau Cydradd i Bawb

Mae hawliau rhai grwpiau o leiafrifoedd o dan fygythiad yr adain dde eithafol - ar draws Ewrop. Rydym ni’n falch i ddathlu amrywiaeth ac yn barod i herio anffafriaeth neu gasineb lle bynnag y byddwn yn dod o hyd iddo.

Mae cydraddoldeb wrth wraidd polisiau`r Blaid Werdd. Mae’n rhaid i bob gwlad Ewropeaidd weithredu Confensiwn Istanbul fel mater o flaenoriaeth. Rydym yn benderfynol i sicrhau cyflog cyfartal am waith cyfartal a mwy o gydbwysedd yng nghyfansoddiad y strwythurau. Rydym am warantu gofal iechyd rhywiol da, hygyrch, diogel , am ddim i bawb, gan gynnwys erthyliad.

Mae’r rhaid i Ewrop frwydro yn erbyn trais sydd wedi ei seilio ar ryw a chenedl, yn yr union ffordd a nodir ym mholisiau`r UE i atal a gwrthwynebu’r trais yn erbyn menywod a thrais yn y cartref. Rydym am i’r hawl i erthyliad cyfreithiol gael ei gynnwys yn Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd. Rydym hefyd am i holl wasanaethau a pholisïau gydnabod yr amrywiaeth ymhlith pobl Ewrop ac i atal unrhyw ffyrdd o anffafriaeth a thrais, gan gynnwys yn erbyn pobl LGBTIQA+.

Mae pobl ifanc yn adeiladu dyfodol Ewrop. Mae arnom ddyled iddynt gael yr amodau i wneud hyn a`r hawl i gael rhyddhad. Dyma’r rheswm pam ddylai pobl ifanc gael yr hawl i addysg uwch fforddiadwy, amodau hyfforddi da a mynediad teg i swyddi sy’n cynnig incwm da.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gellir gwarantu diogelwch arbennig i bobl ifanc drwy ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i'w hincwm a byddwn yn annog a chefnogi ymchwil a threialon i’r syniad o fabwysiadu incwm sylfaenol. Dylai’r UE annog ei aelodau i fuddsoddi mwy i mewn i addysg.

Mae angen i Ewrop fuddsoddi’n eang er mwyn cefnogi dysgu gydol oes a chymhwyso. Mae eisiau lledaenu’r cyllid ar gyfer rhaglenni cyfnewid fel Erasmus. Dylai pob person ifanc gael yr hawl i gymryd rhan mewn rhaglen gyfnewid waeth beth fo’u cefndir ariannol neu yrfa addysgiadol. Dylai cyllid digonol o`r “European Solidarity Corps” roi`r cyfle i bobl ifanc i ddatblygu eu prosiectau gwirfoddol unigryw.

Byddwn yn brwydro yn erbyn rheoliadau yn y farchnad swyddi sy’n atal mynediad deg i swyddi da, drwy daclo’r anffafriaeth ar sail oed ac ymrwymo i’r “Healthy Ageing Agenda.” Byddwn yn gweithio tuag at hybu cydraddoldeb gan gefnogi’r syniad bod yr UE yn mabwysiadu “ Confensiwn y Cenhedloedd Unedig” ar Hawliau Personau ag Anableddau.”

Rydym yn falch bod Ewrop yn amrywiol a lliwgar. Rydym yn condemnio’n gryf, a brwydro yn erbyn, unrhyw fath o anffafriaeth a throseddau casineb ar sail - ond nid yn gyfyngedig i - genedl a hunaniaeth rywiol, dosbarth, lliw, ethnigrwydd a’u croestoriadau. Rydym am i’r holl bolisïau a gwasanaethau gydnabod y gwir amrywiaeth o bobl a’u teuluoedd - a`r cyfraniad maent yn gwneud o fewn ein cymdeithasau. Byddwn yn parhau i gefnogi gwerthoedd sylfaenol a pharch tuag at urddas dynol, rhyddid, democratiaeth, cydraddoldeb, cyfraith a threfn a pharch tuag at iawnderau dynol, gan gynnwys yr hawl i berson fod yn rhan o leiafrif. Mae'r rhain yn werthoedd sylfaenol: egwyddorion mewn cymdeithas lle mae lluosogaeth, y gallu i beidio â gwahaniaethu, goddefgarwch, cyfiawnder, undod a chydraddoldeb rhwng pawb yn trechu. Er ein bod yn cydnabod bod peth cynnydd wedi ei wneud, mae camau mawr i'w gwneud eto er mwyn cyflawni cydraddoldeb. Byddwn yn dal i fod ar y blaen i frwydro yn erbyn hiliaeth, casineb a chulni yn eu holl ffyrdd a herio’n cyfoedion i ddilyn ein credo o “zero tolerance!”

Byddwn yn gweithio i hyrwyddo prosiectau sy’n cydnabod hanes a diwylliant BAME yng ngwledydd Ewrop a`r cyfraniad maent wedi ei wneud i’r gorffennol a`r presennol. Byddwn hefyd yn gweithio i sicrhau dyfodol teg a llewyrchus, datblygu mentrau newydd i gefnogi busnesau BAME ac i ehangu eu cysylltiadau i fasnachu gydag Ewrop ac ymhellach.

 

Llwyddiannau’r Blaid Werdd 2014-2019

 • Cefnogi’n gryf yr adroddiad i argymell bod Senedd Ewrop yn gwella’i safle ar leiafrifoedd cenedlaethol neu ethnig, crefyddol neu ieithyddol yn yr Undeb Ewropeaidd.

 • Arwain y broses i ddiarddel Llywodraeth Hwngari am rwygo Erthygl 2 o Gytuniad yr Undeb Ewropeaidd.

 

Uchelgeisiau’r Blaid Werdd 2019-2023

 • Sicrhau bod y Comisiwn yn cyflwyno fframwaith o safonau craidd yr UE ar gyfer diogelwch lleiafrifol.

 • Sicrhau bod gan holl gyrff cydraddoldeb yr UE a`r aelodau unigol y pwerau i hyrwyddo cydraddoldeb a thaclo anffafriaeth - gan gynnwys gweithredu drwy broses addas gyfreithiol ac yn y llysoedd barn.

 • Gweithio i sicrhau bod yr UE yn mabwysiadu “Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Personau gydag Anableddau.”

 • Ymestyn Cyfarwyddeb yr UE 2000, sy’n cynnig triniaeth gyfartal i bobl anabl mewn materion o gyflogaeth a galwedigaeth, i roi, yn ogystal, hawliau cyfartal mewn addysg, tai a gwasanaethau.

 • Parhau gyda’r broses i bwyso ar Lywodraeth Hwngari i sicrhau diogelwch i leiafrifoedd ethnig ac adolygu iawnderau dynol eraill hefyd.

 

Diarddel Llygredd

Mae ein democratiaeth wedi cael ei herwgipio gan arian tywyll, dylanwadau corfforaethol a grym yr “elitiaid.” Byddwn ni yn ei diarddel a chynnig cefnogaeth i’r chwythwyr chwiban sy’n datgelu camwedd.

Er bod y Blaid Werdd yn cefnogi AROS yn yr UE, nid ydym yn ddiniwed neu naïf ynglŷn â’r ffordd mae sefydliadau’r UE yn gweithio. Yn aml, rydym yn barod i farnu’r Comisiwn neu’r Cyngor yn ogystal â mynnu bod ein ASE yn dangos safonau uchel o gywirdeb a gonestrwydd. Mae angen gwell rheolaeth ar y bobl sy’n lobïo’r sefydliadau. Rhaid atal y “Revolving Door” sy`n galluogi cyn-wleidyddion grymus i fynd i weithio i gorfforaethau mawr.

Rhaid i ni ategu cyfraith a threfn yn ogystal ag iawnderau sylfaenol, cynyddu eglurdeb a brwydro yn erbyn ein cyd-aelodau. Mae amddiffyn gwerthoedd democrataidd yn erbyn awdurdodaeth yn rhan o’r frwydr am enaid Ewrop.

Mae’n rhaid bod y Sefydliadau Ewropeaidd a’r aelod-wladwriaethau’n yn unol yn hyn o beth. Mae angen mecanwaith rhwymol a chynhwysfawr ar yr UE i fonitro cyflwr democratiaeth, yr hawl i glywed y gwrthbleidiau, cefnogi cyfraith a threfn, gwasg rhydd a hawliau sylfaenol yn yr holl aelod-wladwriaethau. Bydd diffyg eglurdeb yn y Cyngor yn cyfaddawdu democratiaeth, atebolrwydd a rhoi’r cyfle i “Feio Brwsel.”

Mae’n rhaid i’r UE gynnig diogelwch i weithredwyr, newyddiadurwyr, chwythwyr chwiban sy’n datgelu gwybodaeth ddirgel er budd y cyhoedd. Ni ddylai’r gronfa Ewropeaidd gael ei defnyddio i dorri rheolau Ewropeaidd. Dylai llywodraethau cenedlaethol sy’n tanseilio cyfraith a threfn golli rheolaeth o’r gronfa hynny. Tra bydd y buddiolwyr terfynol yn cael ei diogelu. Dylid gwrthwynebu llygredd!

Rydym hefyd yn galw am ymchwiliad cyhoeddus i mewn i’r “Refferendwm Ewropeaidd” ym Mehefin 2016, ac i’r DU gael cynrychiolydd a system o gynrychiolaeth gyfrannol.

 

Enillion y Blaid Werdd 2014-2019

 • Rydym wedi newid y rheolau fel bod lobïwyr fel Monsanta, a wrthododd ddod o flaen y pwyllgorau seneddol, bellach yn cael eu gwahardd o’r Senedd.

 • Rydym wedi sicrhau gwelliannau i safonau moesegol y Comisiynydd.

 • Rydym wedi llwyddo i orfodi’r Comisiynydd i gyflwyno mesur sy’n rhoi diogelwch i chwythwyr chwiban.

 

Uchelgeisiau 2019-2024

 • Dylai’r Senedd Ewropeaidd gael pwerau llawn i ddeddfu.

 • Creu cyfnod hir cyn gall gyn-wleidyddion allu mynd i weithio fel lobïwyr yn y sector preifat.

 • Mwy o eglurdeb am sut mae’r Cyngor yn dod at benderfyniadau er mwyn hyrwyddo atebolrwydd democrataidd ac atal llywodraethau cenedlaethol i “feio” Brwsel.

 • Ymestyn y cyfnod o ddiogelwch i weithredwyr, chwythwyr chwiban a newyddiadurwyr sydd wedi datgelu gwybodaeth ddirgel i’r cyhoedd.

 

Tyfu Bwyd Da

Mae angen diwygio ffermio ym Mhrydain fel ein bod yn gallu tyfu mwy o’n bwyd tra hefyd yn diogelu’n byd naturiol. Byddwn ni’n annog Prydain i ddarparu bwyd da, fforddiadwy i’n cymunedau lleol.

Mae ffermio’n rhan hanfodol o’n heconomi ac o iechyd y wlad hefyd. Mae’r Blaid Werdd yn awyddus i gefnogi ffermwyr i gynhyrchu bwyd da, lleol sy’n rhydd o GMO a phlaleiddiaid a heb niweidio anifeiliaid yn y broses. Yn y dyfodol, bydd trethdalwyr Ewrop ond yn cefnogi cynhyrchu bwyd iachus, yn hytrach na chynnig cymorthdaliadau i ddiwydiant sy’n dinistrio’n pridd, cynyddu’r argyfwng bioamrywiaeth a monopoleiddio’r cynnyrch o fwyd. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod plaleiddiaid gwenwynig yn cael eu gwahardd cyn gynted â phosibl.

Rydym yn gwrthwynebu allforio cynnyrch amaeth Ewropeaidd i farchnadoedd y byd a dinistrio cynnyrch y tir mewn llawer o wledydd sy’n datblygu. Dylai ffermwyr elwa, nid o achos maint y cymhorthdal maent yn ei dderbyn, ond am y gwaith maent yn gwneud i ddiogelu’r hinsawdd, diogelu’r dŵr, buddsoddi mewn llesiant yr anifeiliaid, gwella bioamrywiaeth ac ymatal rhag defnyddio GMO. Rydym am weld prisiau cynnyrch teg fel bod ffermwyr yn ein hardaloedd gwledig hanfodol yn llewyrchu, yn hytrach na gweini ychydig o gwmnïau rhyngwladol i wneud elwau enfawr. Mae’r Blaid Werdd yn dal i wrthwynebu ffermio ffatri a’r cludiant o anifeiliaid byw. Rydym yn galw am safonau llesiant uchel i ddiogelu anifeiliaid fferm.

 

Enillion y Blaid Werdd 2014-2019

 • Llwyddo i leihau hyd y drwydded ar gyfer Glyphosate o bymtheg mlynedd i bum mlynedd.

 • Arwain y diwygiad o ffermio organig a brwydro am bridd byw, iach a mwy o gyfyngderau ar fewnforion.

 • Cawsom fwyafrif yn y Senedd yn ffafrio'r defnydd rheolaidd o antibiotigau mewn bwyd anifeiliaid.

 

Uchelgeisiau'r Blaid Werdd 2019-2024

 • Sicrhau bod Glyphosate yn cael ei wahardd ar draws yr UE a pharhau’r frwydr am eglurdeb ar drwyddedu plaleiddiaid a lleihau eu defnydd.

 • Sicrhau rheoleiddio cryfach o “endocrine disrupters” a all achosi canser, namau geni ac anhwylderau datblygiadol – yn ogystal â pheryglu ein systemau hormon.

 • Cefnogi’r diwygiad o’r ffordd mae cymorthdaliadau CAP yn cael eu gweinyddu , Canolbwyntio ar fanteision amgylcheddol a chymdeithasol yn hytrach na phwysleisio ar reolaeth o’r tir.

 • Diwygio’r polisi pysgota gyda’r amcan o alluogi rhanbarthau Lloegr a Chymru i gynhyrchu cynlluniau rheoli eu hunain gyda mewnbwn o’r fflydoedd pysgota glan môr. Bydd cwotâu pysgota’n seiliedig ar y cynlluniau hyn.

 

Cefnogi’r Ymfudwyr

Achosodd Refferendwm 2016 doreth o gasineb, ofn a rhaniadau ar draws y wlad. Byddwn ni’n gweithio gyda’n cymdogion i frwydro’r math gasineb a chroesawi’r ffoaduriaid a dathlu’r rhyddid i symud.

Mae gwarantau diogelwch i ffoaduriaid yn bod oherwydd y gwersi a ddysgwyd yn hanes tywyll Ewrop. I ni, mae’r hawl i loches yn fater nad yw’n agored i drafodaeth. Rydym yn dymuno gweld polisi o loches sy’n seiliedig ar solidariaeth, dynoliaeth a phroses drefnus, gan gynnwys rhaniad deg o gyfrifoldebau ymhlith aelodau’r UE ac ail sefydlu’r genhadaeth achub o amgylch moroedd Ewrop. Mae’n rhaid i Ewrop greu safonau a rheolau uchel a chyffredin i ddelio â symudedd ac ymfudiad. Rydym ni’n galw ar yr UE i gefnogi’r gwledydd, rhanbarthau, dinasoedd a chymunedau sy’n integreiddio ffoaduriaid ac ymfudwyr. Ni ddylai helpu ymfudwyr fod yn drosedd. Nid yw pobl sy’n ceisio ymfudo yn haeddu carchar.

Mae Plaid Werdd Lloegr a Chymru’n credu mewn lledaenu’n polisi tuag at ffoaduriaid ac ymfudwyr, fel rhan o’n paratoad i effeithiau Newid Hinsawdd. Bydd hyn yn golygu bod yr Undeb Ewropeaidd yn gallu helpu mwy o bobl a fydd yn croesi eu ffiniau i dderbyn noddfa o’i effeithiau.

 

Enillion y Blaid Werdd 2014-2019

 • Ar frig y diwygiad yw’r “System Ddulyn” sy’n seiliedig ar solidariaeth a rhannu cyfrifoldebau.

 • Roedd y Blaid Werdd yn amlwg yn y frwydr i ddileu polisi a oedd yn cael ei ddisgrifio fel polisi “first country of entry.” Newidiwyd y mecanwaith hwn i syniad o “aildyrrannu parhaol ac awtomatig.”

 • Helpu i basio cynnig yn y Senedd Ewropeaidd yn ystod argyfwng y ffoaduriaid yn 2015 i gynnig cefnogaeth ariannol i gymunedau oedd yn integreiddio ffoaduriaid i mewn i'w cymdeithasau.

 • Helpu i lobïo `n llwyddiannus i ddileu cynnig llywodraeth y DU i ddiweddaru cynnlun Dubs ac felly galluogi mwy o gefnogaeth i ffoaduriaid oedd yn blant.

 

Uchelgeisiau Blaid Werdd 2019-2024

 • Ceisio dod o hyd i ddewis teg arall i’r “System Ddulyn” bresennol fel bod yr holl aelodau’n chwarae rhan i gynnig lloches i ffoaduriaid.

 • Cyflwyno fesâu dyngarol i alluogi ffoaduriaid i gael ffyrdd diogel i noddfa.

 • Adolygu’r cytundebau gyda’r gwledydd tramwy i sicrhau diogelwch yn unol ag iawnderau rhyngwladol yr UE.

 

Diweddu Llygredd a Gwastraff

Mae dinasyddion Prydeinig wedi dihuno i’r trychineb sy’n dod o wastraff plastig a llygredd aer. Fodd bynnag, nid yw’r problemau hyn yn parchu ffiniau. Byddwn ni’n cydweithio i ddod â’r problemau hyn i ben.

Mi all gweithredoedd penderfynol ar yr amgylchedd wella bywydau miliynau o bobl. Er mwyn diogelu’r aer rydym yn ei anadlu a’r dŵr rydym yn yfed. Mae angen i ni dorri lawr ar lygredd yn fuan. Mae plastig yn tagu ein hafonydd, moroedd a dinistrio ein tiroedd gyda chanlyniadau erchyll a thocsig i iechyd dyn ac anifail. Dyma pam mae’r grŵp Gwyrdd ar flaen y gad yn brwydo yn erbyn llygredd plastig. Rydym wedi bod yn bennaf gyfrifol am ymgyrch y Senedd Ewropeaidd i leihau gwastraff plastig a gwahardd nifer o gynnyrch un-tro plastig - gan gynnwys gwellt yfed a chyllyll a ffyrc. Rhaid i blastig nad yw’n cael ei ddychwelyd i’r siop gael ei drethu, ac, yn y tymor hir, ei wahardd hyd nes bod opsiynau cynaliadwy ar gael a thargedu ailgylchu’n cynyddu.

Mae miloedd yn marw’n gynnar pob blwyddyn o achos gronynnau a llygryddion aer eraill. Mae’r cynnydd arwyddocaol mewn salwch wedi’i ysgogi gan ddifrod i’r amgylchedd a achoswyd gan weithgareddau pobl a ffordd o fyw afiach.

Mae cemegau, hormonau, niwtradau neu feicroblastig yn y gadwyn fwyd yn arwain at beryglon iechyd. Mae’n rhaid i’r undeb Ewropeaidd fynd i’r afael â gwreiddiau broblem a gweithredu’n fuan i hyrwyddo atebion eraill. Er mwyn diogelu’n planed werthfawr, mae angen ymledu’n cynefinoedd naturiol a’u diogelu fel eu bod yn cyfro pob ecosystem bwysig. Rydym ni’n credu bod angen i’r UE weithredu mewn ffyrdd newydd a phellgyrhaeddol i ymdopi gydag achosion ac effeithiau’r llygredd. Ni ddylai’r UE ariannu unrhyw beth a fydd yn niweidiol i’n hamgylchedd neu’n bioamrywiaeth a dylai ardaloedd gwarchodedig morol orchuddio 20% o’n moroedd.

Y Gwyrddion yw’r grŵp arweiniol yn y Senedd Ewropeaidd sy’n ceisio lleihau’r defnydd o gemegau a chynnyrch dinistriol yn ein system gynhyrchu. I ddiogelu’n byd gwerthfawr, rydym am ymledu’n ardaloedd naturiol sydd wedi’u diogelu fel eu bod yn gallu cyfro ecosystemau allweddol. Gallwch wastad ymddiried yn y Gwyrddion i ddodi diogelwch natur ar y blaen.

 

Enillion y Blaid Werdd 2014-2019

 • Llwyddo i sicrhau y bydd mwy o atal gwastraff, casgliadau neilltuol i bio-wastraff, cynnydd mewn ailgylchu, lleihad mewn tirlenwi.

 • Wedi “Dieselgate”, bu’r Grŵp Gwyrdd yn gwthio am reolau newydd ar gyfer gwell gwyliadwriaeth o’r farchnad a chosb ar wneuthurwyr twyllodrus.

 • Ni yw’r grŵp arweiniol tu ôl i alwad y Senedd Ewropeaidd i leihau gwastraff plastig a gwahardd amrywiaeth o gynnyrch plastig

 

Uchelgais y Grŵp Gwyrdd 2018-2024

 • Diweddu’r cyllido a ddaw o’r UE sy’n effeithio’n negyddol ar fywyd gwyllt

 • Ymledu ardaloedd morol sy’n cael eu diogelu hyd nes eu bod yn cyfro 20% o’r moroedd.

 • Gwahardd plastigau sy’n amhosib i'w ailgylchu. Creu amgylchedd sy’n gefnogol i gynyddu targedi ailgylchu.

 

Taclo’r fasnach mewn arfau.

Mae rhyfeloedd angheuol a hynod o amhoblogaidd wedi erydu ymddiriedaeth yn y Sefydliad Prydeinig. Mi fyddwn ni’n adeiladu heddwch rhwng y gwledydd trwy wneud yn siŵr nad ydym ni yn bwydo gwrthdaro treisgar neu gyfundrefnau gormesol sy’n lladd, anafu neu dorri iawnderau dynol miliynau o bobl ledled byd.

Yn gyntaf, rhaid atal allforion ac arfau i unbeniaid, cyfundrefnau gormesol, grwpiau arfog neu wledydd sy’n rhyfela, a maethu’r datblygiad o atebion-di-drais i atal anghydfodau rhag gwaethygu.

Mae’r UE yn dal i fod yn brosiect heddychlon. I gadw’r heddwch, mae angen i Ewrop gael polisi diogelwch drwy rannu adnoddau nad ydynt yn filwrol, yn ogystal â chydlynu’r aelodau ar lefel Ewropeaidd. Ni ddylai Ewrop chwilio am elwa o’r allforion arfau, offer heddlu a diogelwch a thechnolegau gwyliadwriaeth i’r rheiny sy’n eu defnyddio i niweidio.

Mae’n rhaid i’r UE gadw at eu canllawiau llym. Mae angen rheolau cryfach dros bethau fel dronau sy’n cadw gwyliadwriaeth a deallusrwydd artiffisial. Ni all heddwch a datblygiad gael eu gwarantu gan allu milwrol yn unig. Dylai Ewrop cynyddu ei chronfa gyllid cydweithredu i gyrraedd 0.7% o GDP a hefyd cynyddu’r arian tuag at atal gwrthdaro sifil, datrys a chymedroli, yn hytrach na lleihau’r gyllideb. Mewn adeg lle mae bygythiad i iawnderau dynol a’r amgylchedd yn real, mae’n rhaid i Ewrop ddiogelu ei gwerthoedd trwy ddefnyddio’i pholisïau tramor yn gynhwysfawr. Bydd cysyniad cynhwysfawr o ddiogelwch dynol ond yn mynd i ffynnu mewn awyrgylch amlochrog, cyfiawnder rhyngwladol, cyfraith a threfn a’n diogelwch o iawnderau dynol.

 

Enillion y Blaid Werdd [2014-2019]

 • Fel canlyniad i fenter gan y Grŵp Gwyrdd, mi alwodd y Senedd Ewropeaidd am waharddiad rhyngwladol o`r “Killer Robots” a mynnu nad oedd arian cyhoeddus o’r Gronfa Amddiffyn Ewrop yn cael ei wario ar ymchwil i hyn.

 • Diolch i adroddiad a gafodd ei ddrafftio gan y Grŵp Gwyrdd EFA MEP mae’r Senedd wedi galw am well rheolaeth ar allforion arfau a gwaharddiad ar holl wledydd sy’n methu ategu cyfreithiau yn ymwneud â hawliau dynol rhyngwladol.

 • Y Grŵp gwyrdd oedd wedi cysylltu ag Uwch Gynrychiolydd Federica Mogherini ac Aelod-wladwriaethau’r UE i osod gwaharddiad ar arfau i Saudi Arabia am droseddau yn y rhyfel yn Yemen.

 • Roedd y Grŵp Gwyrdd yn gyfrifol am gryfhau’r gwaharddiad o nwyddau a allai gael eu defnyddio ar gyfer artaith neu’r gosb eithaf.

 

Uchelgeisiau’r Grŵp Gwyrdd 2019-2024

 • Gwthio am waharddiad UE ar werthiant o arfau i Saudi Arabia ac eraill sy’n rhan o’r rhyfel yn Yemen.

 • Gwahardd cronfeydd UE sy’n gwario ar amddiffyn.

 • Canolbwyntio’r gwariant tuag at gymorth tramor ar sail yr angen ac nid ar flaenoriaethau geopoliticaidd.