The case to vote to #Remain in the EU referendum.

22 June 2016

In an open letter to voters in Wales, Alice Hooker-Stroud, leader of the Wales Green Party makes the case to vote to #Remain in the EU referendum on Thursday 23 June 2016.

She writes:

The Wales Green Party stands for solidarity, co-operation and compassion. The EU is a group of free and independent nations which have found ways of working together politically and economically, and – though imperfect – is the most ambitious project we have ever been a part of.

In a world beset by economic, security and environmental problems that show no respect for borders, countries do better working together, rather than splitting apart. Being part of the EU offers us opportunities to solve problems that are too big or too difficult to deal with alone; it helps us celebrate diversity; and opens our eyes to new ideas through collaboration, work, study and travel abroad, as well as through welcoming others into our communities.

Here are five key reasons why I believe that you should vote #Remain:

1. We are #GreenerIn
Our environmental challenges do not stop and start at our borders. It’s only by working with our European neighbours that we can tackle climate change, protect wildlife and reduce pollution. Thanks to EU rules, our air and beaches are cleaner, our dirtiest power stations are being shut down, and our natural habitats are better protected.

2. Free movement is a two-way street
The EU has given us the freedom to live, study, work and retire across an entire continent. There are about 1.2 million British people living in Europe who currently benefit from these rights. What's more, people from other countries that live, work and study here in the UK bring with them huge benefits – inputting more into our economy through taxation and economic activity than they take out; enhancing cultural diversity; and sharing knowledge, skills and creativity. Wales has a proud history of welcoming refugees into our communities, and through the EU we can best be part of resolving the current refugee crisis.

3. Wales is given a helping hand by the EU
Wales gets £245m more from the EU than it puts in. About 150,000 jobs in Wales rely on EU funding, and currently almost 40% of Welsh exports go to the EU. The EU provides £200m a year to more than 16,000 Welsh farms. Many projects supporting our language, culture, communities and heritage across Wales have received EU funding – to name a couple, the Wales Coast Path project received nearly £4m over four years, and £2.8m was provided to help renovate the Llŷn peninsula’s Welsh language and heritage centre.

4. Decades of peace, workers and human rights are not to be sniffed at
It's not so long ago that bullets and bombs were used to resolve differences across the EU. Now we resolve conflict with debate, discussion, co-operation and compromise. Limits on weekly hours, guaranteed breaks at work, minimum amounts of annual holiday, and maternity rights are protected at a European level. The European Convention on Human Rights secures precious freedoms – right to freedom of expression, freedom of association and right to privacy. And when it comes to fighting big business – tax evasion and avoidance, for example – we are stronger united.

5. You've got to be in it to win it
Yes, the European Union needs reform. But unless we're around the table, we won't have a chance. Green MEPs highlight the need for a reformed Europe on a daily basis – the need for greater democratic accountability, transparency and scrutiny. A better EU is possible: where corporate influence is curtailed, where more power is held locally, and citizens have a real say. Greens are determined to build that EU, but we can only do that by staying part of it.

For these reasons and many more I hope that you, like me, will vote #Remain on Thursday, and ask that you encourage others to do the same.

Alice Hooker-Stroud
Arweinydd Plaid Werdd Cymru / Wales Green Party Leader


Mewn llythyr agored i bleidleiswyr yng Nghymru, mae Alice Hooker-Stroud, arweinydd Plaid Werdd Cymru’n ymgyrchu dros bleidleisio i aros #Remain yn refferendwm yr UE ddydd Iau 23 Mehefin 2016.
Meddai:

Mae Plaid Werdd Cymru’n sefyll dros undod, cydweithredu a thrugaredd. Mae’r UE yn grŵp o genhedloedd rhydd ac annibynnol sydd wedi dod o hyd i ffyrdd i weithio gyda’i gilydd yn wleidyddol ac yn economaidd – ac er nad yw’n berffaith – mae'n un o’r prosiectau mwyaf uchelgeisiol i ni fod yn rhan ohono erioed.

Mewn byd sydd yng nghanol problemau economaidd, diogelwch ac amgylcheddol heb unrhyw barch tuag at ffiniau, byddai gwledydd yn well pe bydden nhw’n gweithio gyda’i gilydd, yn hytrach nag ar wahân. Mae bod yn rhan o’r UE yn cynnig cyfleoedd i ni ddatrys problemau sy’n rhy fawr neu’n rhy anodd i ni ddelio â nhw ar ein pen ein hunain; mae'n ein helpu i ddathlu amrywiaeth; mae'n agor ein llygaid i syniadau newydd drwy gydweithredu, gweithio, astudio a theithio dramor, yn ogystal â thrwy groesawu eraill i’n cymunedau.

Dyma bum rheswm allweddol pam rwy’n credu y dylem bleidleisio i Aros:

1. Rydym yn Wyrddach os arhoswn i mewn - #GreenerIn
Nid yw ein heriau amgylcheddol yn stopio nac yn dechrau ar ein ffiniau. Dim ond trwy weithio gyda’n cymdogion yn Ewrop y gallwn fynd i’r afael â newid hinsawdd, diogelu bywyd gwyllt a lleihau llygredd. Diolch i reolau’r UE, mae ein haer a’n traethau’n lanach, mae ein gorsafoedd pŵer butraf yn cael eu cau, ac mae ein cynefinoedd naturiol yn cael eu diogelu’n well.

2. Mae symud yn rhydd yn gweithio ddwy ffordd
Mae’r UE wedi rhoi’r rhyddid i ni fyw, astudio, gweithio ac ymddeol ar draws y cyfandir cyfan. Mae tua 1.2 miliwn o Brydeinwyr yn byw yn Ewrop sy’n elwa ar yr hawliau hyn ar hyn o bryd. At hynny, mae pobl o wledydd eraill sy’n byw, gweithio ac astudio yma yn y DU yn dod â budd mawr i’r wlad - gan roi mwy i mewn i’n heconomi drwy drethi a gweithgarwch economaidd nag y maent yn ei gymryd allan; hybu amrywiaeth ddiwylliannol; a rhannu gwybodaeth, sgiliau a chreadigrwydd. Mae gan Gymru hanes balch o groesawu ffoaduriaid i’n cymunedau, trwy’r UE yw’r ffordd orau i ni ddatrys yr argyfwng ffoaduriaid presennol.

3. Mae Cymru’n cael help llaw gan yr UE
Mae Cymru’n cael £245m yn fwy o’r UE nag y mae'n ei roi i mewn. Mae tua 150,000 o swyddi yng Nghymru’n dibynnu ar gyllid o’r UE . Mae’r UE yn darparu £200m y flwyddyn i fwy na 16,000 o ffermydd yng Nghymru. Mae nifer o brosiectau sy’n cefnogi ein hiaith, ein diwylliant, ein cymunedau a’n treftadaeth ar draws Cymru wedi derbyn cyllid o’r UE – i enwi dau ohonynt, derbyniodd prosiect Llwybr Arfordir Cymru bron i £4m dros bedair blynedd, a darparwyd £2.8m i helpu i adfer canolfan iaith a threftadaeth Pen Llŷn.

4. Ni ddylid diystyru degawdau o heddwch, gweithwyr a hawliau dynol
Does dim llawer o amser wedi mynd heibio ers i fwledi a bomiau gael eu defnyddio i ddatrys gwahaniaethau ar draws yr UE. Bellach rydym yn datrys gwrthdaro drwy drafod, dadlau, cydweithredu a chyfaddawdu. Mae cyfyngiadau ar oriau’r wythnos, seibiant sicr yn y gwaith, lleiafswm diwrnodau o wyliau blynyddol a hawliau mamolaeth oll yn cael eu diogelu ar lefel Ewropeaidd. Mae Confensiwn Ewrop ar Hawliau Dynol yn diogelu rhyddid arbennig - yr hawl i leisio barn, rhyddid cyfartal a hawl i breifatrwydd. Ac o ran brwydro yn erbyn busnesau mawr - osgoi treth, er enghraifft - rydym yn gryfach gyda’n gilydd.

5. Rhaid bod yn rhan o Ewrop i gael unrhyw ddylanwad
Oes, mae angen diwygio’r Undeb Ewropeaidd. Ond oni bai ein bod o amgylch y bwrdd, nid oes gennym unrhyw siawns. Mae ASE o’r Blaid Werdd yn pwysleisio’r angen i ddiwygio Ewrop bob dydd - yr angen am fwy o atebolrwydd democrataidd, tryloywder a chraffu. Mae gwell UE yn bosibl: lle mae llai o ddylanwad corfforaethol, lle mae mwy o bŵer ar lefel leol, a lle mae gan ddinasyddion lais gwirioneddol. Mae aelodau’r Blaid Werdd yn benderfynol o adeiladu'r UE hon, ond yr unig ffordd i wneud hynny yw trwy aros yn rhan ohoni.

Am y rhesymau hyn a llawer mwy rwy’n gobeithio y byddwch chi, fel fi, yn pleidleisio dros Aros - #Remain ddydd Iau, a gofynnwn i chi annog eraill i wneud hynny hefyd.


Alice Hooker-Stroud
Arweinydd Plaid Werdd Cymru / Wales Green Party Leader


RSS Feed Wales Green Party RSS Feed

Back to main page