Wales Green Party Jobs

 

Telephone Campaign Fundraiser

The Wales Green Party is delivering a telephone fundraising campaign across this region and it looking for self-motivated individuals to work shifts total 35 hours.  The role will involve talking to party members about the achievements and aspirations of the Wales Green Party and persuading them to make a financial contribution.  Training will be provided.

Salary: £9.37 / Hour (Living Wage) + Holiday incremen

Hours: Total of 35 hours across the evenings and weekends of a three week period from Tuesday 14 November to Thursday 30 November.

Contract: Temporary (see above dates).  You will work on a self-employed basis submitting an invoice for your payment at the end of the contract period.

Location: Cardiff or elsewhere in South Wales

Line Manager: David Gillam, National Coordinator Wales Green Party

Reporting to:   Shift Team Leader

Deadline: Applications to be submitted by Monday 30 October 5.00pm

Interviews: In the week commencing Monday 6 November TBC

Job Description Can be found here

Job application form can be found here

Equal opportunities monitoring form

Or by emailing davidgillam@walesgreenparty.com

 

If you have any questions regarding this role feel free to contact David Gillam, National Coordinator Wales Green Party on 07974 770212, or at davidgillam@walesgreenparty.com

To be considered for this position complete an application form that can be downloaded from https://wales.greenparty.org.uk/ and email it to davidgillam@walesgreenparty.com

Or post it to - David Gillam, Clock Tower, Mynde Park, Much Dewchurch, Hereford, HR2 8DN

Late submissions will not be considered.

All applicants will be notified by email as to whether or not their application has been shortlisted.

 

Codwr Arian - Ymgyrch Ffôn

Mae Plaid Werdd Cymru yn cyflwyno ymgyrch codi arian dros y ffôn ar draws y rhanbarth ac mae'n chwilio am unigolion hunanysgogol i weithio cyfanswm sifftiau o 35 awr. Bydd y rôl yn cynnwys siarad ag aelodau'r blaid am gyflawniadau a dyheadau Plaid Werdd Cymru a’u perswadio i wneud cyfraniad ariannol. Darperir hyfforddiant. 

Cyflog: £9.37 yr awr (Cyflog Byw) + cynyddiad Gwyliau

Oriau: Cyfanswm o 35 awr gyda’r hwyr ac ar benwythnosau dros gyfnod o dair wythnos o Dydd Mawrth 14 Tachwedd i ddydd Iau 30 Tachwedd

Cytundeb: Dros Dro (gweler y dyddiadau uchod). Byddwch yn gweithio ar sail hunangyflogaeth ac yn cyflwyno anfoneb er mwyn cael eich talu ar ddiwedd cyfnod y cytundeb.

Lleoliad: Caerdydd neu rywle arall yn Ne Cymru

Rheolwr Llinell: David Gillam, Cydlynydd Cenedlaethol Plaid Werdd Cymru

Yn adrodd i: Arweinydd Tîm Sifft

Dyddiad cauCeisiadau i'w cyflwyno erbyn canol dydd, Dydd Llun 30 Hydref 5.00pm

Cyfweliadau: Dydd Llun 6 Tachwedd

Disgrifiad swyddwales.greenparty.org.uk

Gellir dod o hyd i'r ffurflen gais am swydd yma

Neu drwy e-bostio davidgillam@walesgreenparty.com

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y rôl hon, croeso i chi gysylltu â David Gillam, Cydlynydd Cenedlaethol Plaid Werdd Cymru ar 07974 770212, neu ar davidgillam@walesgreenparty.com

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd, llenwch y ffurflen gais sydd ar gael i’w lawrlwytho o wales.greenparty.org.uk a'i e-bostio at davidgillam@walesgreenparty.com

Neu postiwch at - David Gillam, Clock Tower, Mynde Park, Much Dewchurch, Hereford, HR2 8DN

Ni chaiff ceisiadau hwyr eu hystyried.

Rhown wybod i bob ymgeisydd drwy e-bost os yw ei gais wedi cyrraedd y rhestr fer.